phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr

כללי

"המרכז הארצי למען טהרת המשפחה" (להלן "העמותה") מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן עליה ככל שביכולתה בעת השימוש שלך באתר ובאפליקציה (להלן יכונו יחדיו "האפליקציה" ו/או "האתר"(.

נבקש להביא לידיעתך, כי העמותה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באפליקציה. לפיכך, אנא קרא בעיון רב מדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש באתר, טרם השימוש. מובהר כי המשך הפעילות שלך באפליקציה מהווה את אישורך כי קראת את מדיניות הפרטיות של העמותה וכי אתה מסכים לאמור בה.

עוד נבקש להביא לידיעתך, כי האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך, אלא במקרים בהם תמסור מידע זה מיוזמתך דרך האפליקציה, בעת מילוי טופס מקוון באתר, בעת מתן תרומה, בעת ביצוע רישום לאזור אישי ו/או לשירות מסוים ו/או לרשימה כלשהם, בתהליך יצירת קשר ,בשליחת טופס שאינו מקוון וכיוצא באלה.

 רישום, מסירה ושמירת מידע

 1. ייתכן כי חלק ואף כלל השירותים באתר ו/או באפליקציה טעונים ו/ או יהיו טעונים רישום. במסגרת הרישום תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי האשראי שלך לצורך ביצוע תשלום. בהתאם לצורך, ידרשו גם פרטים נוספים לצורך זיהוי ותפעול, כגון מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/ או פרטים קשורים אחרים. השדות שחובה למלאם כדי להשתמש בשירותים המוצעים יסומנו במפורש. מובהר לך כי מבלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירות ו/או לצרוך שירותים הטעונים זיהוי ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר והאפליקציה (להלן "השימוש(".
 1. בעת שימוש באתר ו/או באפליקציה יכול ושירותים מסוימים יחייבו שימוש במערכת מסרונים )SMS )ו/או שליחת מיילים ו/או שליחת התראות או הודעות פנימיות, לצורך ייעול הקשר עמך, ניהולו ושיפורו, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש באמצעות האתר או האפליקציה. בהמשך שימוש הנך למעשה נותן הסכמתך, לשימוש במערכת כדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.

 

 1. בעת שימוש באתר ובפרט בשימושך בו דרך מכשיר נייד כלשהו, העמותה עשויה לאסוף ולהשתמש במידע על המיקום שלך או על מסלול התנועה שלך, הכל על מנת לספק לך שירותים נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת שירותי העמותה, או כדי לספק לך מידע על שירותי העמותה ו/ או מטעמה המותאמים למיקומך.
 1. לעמותה מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו ויאובטחו כלל פרטיך כחוק (להלן "המאגרים"), ואשר עשויים להתעדכן מעת לעת. העמותה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף אודותיך למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות או דיוור שאינו שירות אך רלוונטי למטרות העמותה, המוצע על ידי העמותה ו/או המבוקש על-ידך, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידך;  טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח מאפיינים, עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר; עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים סטטיסטיים; טיפול בתלונות, פניות ו/או תביעות ככל שיעלו ופנייה לבקשת תרומות.
 1. על-פי חוק, אינך מחויב למסור כל מידע, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה ו/או למי מטעמה ו/או באמצעותה היא על אחריותך בלבד, מרצונך ובחירתך החופשית ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי העמותה ונציגיה בנושא.
 1. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרך האתר ו/או האפליקציה, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן מעת לעת, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע מרצונך החופשי, בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה ולהשלכות השימוש שיעשה בו, לרבות כלל הנזקים שיגרמו עקב מסירת מידע לא נכון, לך או לכל גורם אחר.
 1. בהמשך לאמור לעיל, ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי המידע אישי שתמסור עשוי לעבור לנותני השירות השונים בהתאם לשירותים אליהם תבקש להצטרף, לצורך מתן השירות, התנהלות שוטפת, התחשבנות חודשית עבור השירותים השונים המוצעים באתר ו/או באפליקציה. יתרה מזו,  מובהר כי לעיתים תעמוד לעמותה החובה, ואף הזכות, לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות גורמים רגולטוריים שונים, רשויות ובתי המשפט) בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי העמותה בקשר לשימוש שלך באתר ו/או באפליקציה. העמותה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ו/או באפליקציה ככל שתידרש לכך עפ"י דין ו/או צו שיפוטי מתאים, ובמידת הנדרש כדי לאכוף מדיניות זו.
 1. לשם מתן השירותים המוצעים על-ידי העמותה ו/או כדי לאמת זהותך, העמותה עשויה לקבל מנותני השירותים השונים מידע אישי, ובכללו פרטים מזהים, אודותיך, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של העמותה. מידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המנויות בתקנון תנאי השימוש ובמדיניות זו. שימוש במידע וניתוחו.
 1. העמותה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד השימוש ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה למען המטרות המנויות לעיל, וכן על מנת לנהל ולייעל הקשר עמו, לשפר, להעשיר או לשנות את האתר ו/או האפליקציה, את השירותים והתכנים המוצעים בהם, וכן על מנת לעדכן מעת לעת את המשתמש באשר לשירותים שונים המוצעים ו/או אשר יוצעו על ידי העמותה.
 1. האתר עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר, לצורך תפעול וייעול פעילות האתר ו/או האפליקציה או התאמתם להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי ובלתי מזוהה אודותיך ואודות אופן השימוש שלך, ובין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת (IP מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר ו/או האפליקציה, זמני ואופני השימוש, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ו/או באפליקציה ובשירותים דרכם.
 1. בפרט, העמותה עשויה לעשות שימוש ב-Analytics Google ו/או בכלים אחרים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, סוגי המכשירים הסלולריים המשמשים לכניסה וצריכת השירותים על ידם, ושלל הפעולות שנעשות על-ידי משתמשים באתר. המידע שייאסף הינו אגרגטיבי ולא מאפשר זיהוי פרסונלי של משתמש. השימוש ב- Analytics Google ,כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכללית של החברות והפרטנית לכל מוצר, ככל שקיימת, באופן שאינו גורע אחד מהשנייה.
 1. ידיעתך כי העמותה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיזPixels, Cookies -   ו/או Tags  למינהם. המדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי העמותה ו/או שורות קוד המוטמעות בדפדפן. אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר ו/או באפליקציה, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך, לדוגמא, חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע הנ"ל מוצפן ולא מאפשר זיהוי אישי שלך.
 1. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה - "קוקיז", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך, ואף תוכל לנטרל את השימוש ב Analytics Google ,על ידי שינוי ההגדרות באתר גוגל.
 1. חלק מקבצי הקוקיז עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיז, גם אם נשמרו אצלך

 העברת מידע

 1. העמותה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים. זאת, למעט במקרים שיפורטו להלן:

א. במקרה בו העברת פרטיך נדרשת לצורך השלמת טיפול בבקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך לרבות פניה לרשויות ו/או משרדי ממשלה שהנה אינטגרלית להמשך הטיפול בבקשתך ובפנייתך.
ב. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה.

ג. בכל מקרה בו תסבור העמותה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ד. במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין העמותה ו/או מי מטעמה.

 1. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העמותה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי, או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש.

שונות

 1. אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף, ע"י בית משפט מוסמך מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה, קיים ו/או משתמע, אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 2. תנאי תקנון זה, על שלל פרקיו, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין העמותה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 3. על השימוש באתר ו/או באפליקציה, ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בהם, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות העמותה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול העמותה.

יצירת קשר

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,הנך, או מי מטעמך (באמצעות ייפוי הכוח המתאים על פי דין), הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי העמותה, ככל שמידע אודותיך מוחזק בידה, ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. העמותה תעשה כל שביכולתה למילוי בקשתך, בהתאם למוטל עליה על פי חוק, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לניהול עסקיה ישמר לפרק הזמן הנדרש לכך, בהתאם לחוק.
 2. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל העמותה באמצעות פניה לכתובת מייל: Taharat@taharat.org.