phone icon whitephone icon purpleהתקשרו *3046
icon envelope icon envelope צרו קשר
en fr
variant picture
ביקור רב
₪360
variant picture
החלפת אוצרות
₪1,800
variant picture
סידור חור השקה
₪700

ביישובים רבים בישראל אין גוף מסודר המטפל בבדיקת המקוואות ובפיקוח על כשרותם. בעקבות כך הוחלט ב'מרכז הארצי לטהרת המשפחה' לייסד את 'וועד כשרות המקוואות' המפקח במהלך כל השנה על המקוואות. מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל התבטא לא אחת כי יש לשים לב לדבר הפשוט ש"מקווה שאינו כשר אינו מקווה".
 

פעילות וועד כשרות המקוואות

הפיקוח כולל את בדיקתם של מאות מקוואות ע"י רבנים המתמחים בנושא, וביצוע כל התיקונים הנדרשים ע"י אנשי מקצוע מטעם המרכז הארצי. בסוף התהליך הרבנים מעניקים תעודת כשרות למקווה מטעם 'המרכז הארצי לטהרת המשפחה'.
 

יצויין כי משמעות מתן התעודה הינה ביקורת יסודית של רבני הכשרות במקום ובדיקת הדברים הבאים:

 • בדיקת הגג
 • בדיקת המאגר הרזרבי
 • בדיקת האוצרות
 • בדיקת גובה המים
 • בדיקת הבור - לוודא שאין זחילה
 • בדיקת אוצרות השקה וזריעה אם אין שורשים
 • בדיקת נקב ההשקה
 • בדיקת ברז המילוי והריקון - לוודא שאין נזילה
 • בדיקת עוצמת התאורה מעל בור הטבילה

בנוסף להנ"ל מתבצעות בדיקות אינדיבידואליות נוספות בהתאם למצב המקוואות בישובים השונים

בנוסף לבדיקות, צוותות הכשרות מטפלים ומסדרים את הדברים הבאים:

 • ניקוי והכנת גג המקווה לקליטת מי גשמים
 • ניקוי והכנת מאגר מי הגשמים
 • החלפת וניקוי אוצרות הגשמים
 • סידור תעלות המשכה
 • יציקת שוקת
 • טיפול בצינורות מי הגשמים ככל שישנם

 

שאלות נפוצות:

 • מה זה כשרות למקוואות?

כפי שידוע מקווה הינו מקווה מים המשמש לטהרה וקיימים בדבר זה הלכות רבות. כפי שכל שומר תורה ומצוות יודע שיש צורך בכשרות על דברי מאכל כך יש צורך בכשרות למקווה על מנת לוודא שאין בו בעיות המטילות ספק על כשרותו. בעיות שיכולות להתגלות: בעיה של זחילה, בורות טבילה שאינם מלאים כדין, נקבי השקה המתמלאים באבנית וממעטים את השיעור הנדרש, ועוד.

 • למה צריך מערך כשרות?

בהרבה יישובים ישנם מקוואות בלי פיקוח מתמיד על המקווה, דבר הגורם להזנחה ואי תשומת לב לנושאים אקוטיים הקשורים לכשרות המקווה על פי דרישות ההלכה. בנוסף ישנו צורך להחליף את אוצרות מי הגשמים מפעם לפעם ובמקומות רבים מזניחים דבר זה ואין מי שיחליפם.

במסגרת מערך הכשרות מבוצעים תיקוני כשרות בהתאם לצורך, כגון: תיקון צינורות מי גשם, סידור תעלות המשכה, בניית שוקת, טיפולים ותיקונים בגג המקוואות, תיקוני רצפה בבורות הטבילה ועוד תיקונים רבים ומגוונים.

 • מהו מערך הכשרות של 'המרכז הארצי לטהרת המשפחה'?

מערך הכשרות הינו חלק משמעותי וחשוב. בעיות קשות ורבות הובאו בזמנו לפני הרבנים מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק''ל והגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל. בעקבות כך וביוזמתם הוקם מערך הכשרות כחלק בלתי נפרד מ'המרכז הארצי לטהרת המשפחה'.